Jsme si vědomi, že úhel pohledu pracovníků působících v pražském ústředí na činnost a problémy oblastních odboček a celostátních klubů (dále budeme pro zkrácení mluvit jen o „odbočkách“) může být někdy jiný než pohled samotných „odbočkářů“. Proto jsme rádi za navázanou komunikaci s pracovníky a funkcionáři odboček z celé republiky, se kterými rozebíráme, co by jim pomohlo k dalšímu zlepšení jejich činnosti.

V následujících odstavcích bychom vás chtěli seznámit s několika tématy, nad kterými v souvislosti se zlepšením podpory odboček přemýšlíme my a o kterých často slýcháme i od našich kolegů přímo z odboček.

Frekvence různých akcí, na nichž je vyžadována osobní účast pracovníků odboček

Není akcí, na které musejí dojíždět pracovníci odboček z celé republiky příliš? Je časová náročnost opodstatněna užitečností těchto akcí? Nebylo by účelné mít možnost nahradit osobní přítomnost online účastí (Skype, Teams apod.)?

Když jsme o těchto otázkách uvažovali, měli jsme na mysli hlavně možnou úsporu času plynoucí z menší nutnosti cestovat z různých koutů republiky na určené místo; v poslední době ale tyto otázky získaly dříve zcela nečekaný rozměr v podobě snížení zdravotního rizika.

U pracovníků odboček vnímáme potřebu osobního setkávání a kontaktu s ostatními kolegy. Nicméně minimálně u některých akcí a v některých situacích by možnost (určitě ne povinnost) účastnit se online byla vítána. Je jasné, že po antikoronavirových událostech se tato cesta ukazuje jako velmi správná a schůdná, pokud bychom byli zvoleni, rozhodně se budeme snažit možnost online účasti nabízet a podporovat, ostatně právě v této věci již nyní dochází k velkému pokroku.

Při plánování různých akcí vidíme potřebu zohledňovat časovou náročnost cestování, aby se nestávalo, že v jednom týdnu proběhnou např. dvě akce v různých dnech, na něž je nutné přijet.

Zároveň se setkáváme s voláním některých funkcionářů po mnohem častější účasti vedení SONS na odbočkových akcích všech úrovní, slibujeme, že bychom se v této věci skutečně snažili vyvíjet maximální aktivitu, přinejmenším účast vedení a/nebo zástupce útvaru pro odbočky na zasedáních Krajských koordinačních rad vnímáme jako zásadní. Rozhodně podporujeme trend aktivizace předsedů krajských koordinačních rad, kteří by měli úzce spolupracovat nejen s funkcionáři odboček, SONS založenými obecně prospěšnými společnostmi, ale také s vedoucími pracovišť v příslušném kraji.

Administrativní zátěž pracovníků odboček

Jak snížit administrativní zátěž odboček? Jak administrativu zjednodušovat, zpřehledňovat a zajistit její přístupnost i nevidomým pracovníkům?

Všichni bychom si přáli, aby administrativy bylo co nejméně, zároveň však všichni víme, že nároky na administrativní vykazování téměř všeho stoupají. Z odboček zaznamenáváme názory, ke kterým se připojujeme, že pokyny z ústředí, co, komu a dokdy zasílat jsou někdy nejednoznačné, dochází k častým změnám, pokyny nebývají odůvodněny vůbec nebo nedostatečně. Někdy to působí i tak, jako by pracovníci na ústředí ani nebyli dobře domluveni v tom, co a komu je třeba zasílat, některé činnosti se zdvojují.

Někdy jsou vyžadovány rychlé e-mailové reakce od zaměstnanců směrem k ústředí, zatímco při toku informací opačným směrem nastávají dlouhé lhůty.

Plánujeme provést revizi všech administrativních povinností odboček, jejímž cílem bude odstranění zbytečných duplicit, sjednocení a zjednodušení prostředků pro sdílení dokumentů s ústředím a těm, kdo budou chtít, umožnění co nejvíce pracovat elektronicky, aby vše bylo přístupné i nevidomým pracovníkům. Naprosto se ztotožňujeme s podnětem poukazujícím na nedostatečné využívání možnosti jednoduchého sdílení pomocí online úložiště. Požadavek na pružnost při komunikaci bychom kladli na obě strany, na odbočky i ústředí.

Možnost zlepšení přímé komunikace mezi odbočkami

Jak umožnit intenzivnější výměnu zkušeností a informací mezi odbočkami?

Byli bychom rádi, kdyby mezi odbočkami mohlo probíhat intenzivnější sdílení všech důležitých informací, které se odbočkám při jejich činnosti mohou hodit – tipy na akce, zkušenosti s ubytovacími zařízeními využívanými k rekondicím a jakékoli další praktické rady a zkušenosti.

Naši kolegové z odboček se shodují, že výměna zkušeností mezi odbočkami je potřebná a důležitá. Nápad na případné zavedení diskusní e-mailové konference, kde by odbočky o těchto tématech mohly diskutovat, s sebou ale nese riziko ještě většího zahlcení maily, na něž už tak při současném vytížení nemají pracovníci odboček dostatek času.

K výměně informací tedy určitě musí i nadále docházet zejména v rámci krajských koordinačních rad, vítáme a podporovali bychom také aktivní roli oddělení pro odbočky, které v průběhu protikoronavirových opatření začalo shromažďovat nápady a zkušenosti, ty nové a inspirativní podněty následně distribuuje, toto je určitě správná cesta.

Stav současné informovanosti odboček ze strany ústředí

Zde se u našich kolegů z odboček setkáváme nejčastěji s názorem, že v této oblasti došlo v SONS k pozitivnímu posunu, informace se na odbočky z ústředí včas a v dostatečném množství dostávají.

Jsme samozřejmě tímto stavem potěšeni, určitě bychom však chtěli provést následující zlepšení:

  1. Považujeme za zcela nesmyslné, aby se některé informace zdvojovaly tak, že jsou distribuovány konferencí Vis-Imp, aby je pak následně pracovník oddělení pro odbočky přeposílal na odbočkovou konferenci. Nevidíme jediný důvod, proč by pracovník odboček nebyl účastníkem odbočkové konference a zároveň konference Vis-Imp, tedy hlavního informačního kanálu SONS vůči celé komunitě zrakově postižených.
  2. Ze strany některých členů jsme také zaslechli nářky nad tím, že informace, které se k odbočkovým pracovníkům dostávají, tito nedostatečně sdílejí se členy či širší komunitou; domníváme se, že i v tomto dochází ke zlepšování, ale určitě v této věci ještě nejsme na uspokojivé úrovni.

Počet a úroveň nyní nabízených školení pro pracovníky odboček

Současná školení pro sociální pracovníky jsou vesměs hodnocena pozitivně, taktéž pozitivně bylo hodnoceno školení pro pracovníky v sociálních službách, které proběhlo v r. 2019 Hostětíně. Školení pro pokladníky je vnímáno jako potřebné, ačkoliv někteří by si uměli představit jinou formu než jen osobní účast.

U školení vedoucích pracovníků by někteří uvítali výraznější motivační složku.

Často se setkáváme s názory sociálních pracovníků, že by pro ně byly důležité i supervize, ale v současné podobě bohužel nemohou zcela naplňovat svůj účel. Určitě bychom se rádi zamysleli nad jejich organizací, protože přes kvalitu lektorky ne vždy mohou supervize naplnit svůj účel pro velký počet účastníků.

Uvědomujeme si, že je třeba posilovat kompetence mnohých zaměstnanců v oblasti práce s informačními technologiemi. Jakkoliv jsou při zajišťování školení limitujícími finanční prostředky, budeme dbát na smysluplnost a kvalitu poskytovaného dalšího vzdělávání.

Další oblasti, kterým se budeme věnovat

Stručněji zmíníme ještě několik dalších témat, která také v souvislosti s podporou odboček považujeme za důležitá:

  1. Některým odbočkám stále chybí určité propagační materiály o SONS, v úvahu určitě připadají různě dlouhá videa zaměřená na zviditelnění zrakově postižených a SONS, aktualizace propagačních letáků atd.
  2. Zcela se ztotožňujeme s tím, že by odbočky i ústředí SONS měly aktivněji a úžeji spolupracovat s dalšími institucemi, které vyvíjejí aktivity ve prospěch zrakově postižených – speciální školy, speciálně pedagogická centra, centra zaměřená na studenty se specifickými potřebami při vysokých školách, organizacemi věnujícími se sportu zrakově postižených, Svazem českých zrakově postižených sportovců, nadacemi a nadačními fondy, NRZP atd. atp.
  3. Chceme zprůhlednit vztah SONS a firem zaměřených na dodávání veškerých pomůcek pro těžce zrakově postižené. Není ostudou, když je SONS těmito firmami sponzorována, ale sponzoring nesmí být tím, co ovlivňuje postoj SONS k jednotlivým dodavatelům, tím musí vždy být odborně vyargumentované stanovisko vycházející z posouzení prospěšnosti působení konkrétního dodavatele vzhledem k naší komunitě. Odbočky musí v tomto směru mít jasné a odůvodněné instrukce.
  4. Jsme si vědomi, že úkolem ústředí je odbočky vést, podporovat, ale nechceme jim pokyny a úkoly diktovat, aniž bychom se zajímali o jejich názory, problémy a možnosti a brali je v potaz.

Závěr

Především velice děkujeme všem kolegyním a kolegům z odboček, kteří s námi otevřeně diskutují o všem, co by odbočkám do budoucna pomohlo v dalším zkvalitňování jejich činnosti. Pokud máte k těmto tématům také něco na srdci, budeme rádi, když se nám ozvete.

Víme, že přibližování se k cílům v tomto materiálu vytyčeným bude složité, ale jsme rozhodnuti na tom pracovat. Pokud se ve většině uvedených cílů s námi shodujete, uvítáme Vaši podporu a jste-li delegáty desátého celostátního shromáždění SONS, pak Vás prosíme o Váš hlas.

Luboš Zajíc a Jan Šnyrych