Ačkoli naše organizace funguje v mnoha směrech dobře, vidíme i množství oblastí, na kterých je v SONS třeba v následujících letech pracovat. Některé z nich, jako je např. otevřenější, vstřícnější a intenzivnější komunikace vedení s veřejností, se dají realizovat rychle, protože k nim stačí jen dobrá vůle zainteresovaných. Jiné plány naopak budou v tak velké organizaci, jako je SONS, časově, organizačně i finančně náročnější. Víme, že náš pohled na priority v aktivitách SONS není ten jediný správný. Přece jen se na vše díváme pouze pohledem pracovníků, kteří už léta působí na ústředí organizace. Proto jsme před časem nabídli prostor i všem ostatním, kterým na naší organizaci záleží, aby se k jejímu fungování vyjádřili buď prostřednictvím anonymního webového formuláře, nebo mailem či jinými prostředky.

Sešlo se u nás mnoho zajímavých podnětů, kterým jsme se pozorně věnovali. Víme, že z došlých odpovědí nelze sestavovat nějakou relevantní statistiku, šlo nám ale spíše o takový veřejný brainstorming, ve kterém se nakonec objevily nejrůznější pohledy na fungování naší organizace. Všem, kdo se nám v této věci v minulých měsících ozvali, bychom tedy chtěli poděkovat za čas, který tomu věnovali. A též bychom se rádi se všemi podělili o některé z těchto námětů a trochu rozvedli náš pohled na ně.

Tři základní funkce SONS

Domníváme se, že SONS by měla plnit zejména tři základní funkce:

  • Spolkové aktivity.
  • Poskytování odborných služeb.
  • Hájení zájmů naší komunity.

Myslíme si, že SONS by se měla náležitě věnovat všem třem těmto oblastem a zajímalo nás, jakou důležitost jim přikládají ostatní. Možná i trochu překvapující pro nás bylo zjištění, že jako nejdůležitější je většinově vnímáno hájení zájmů naší komunity, na druhém místě poskytování odborných služeb a až jako třetí spolková činnost.

V minulých letech byla právě rozvoji spolkové činnosti v odbočkách věnována poměrně velká snaha, a to je trend, ve kterém bychom chtěli rozhodně pokračovat i my. Potvrzuje se ale i náš záměr znatelně přidat v úsilí o další rozvoj odborných služeb a být důraznější a viditelnější v prosazování zájmů nevidomých a slabozrakých. Tyto dvě oblasti jdou nakonec ruku v ruce – sami z vlastních zkušeností víme, že prosadit se např. v jednání se zástupci státu lze jen tehdy, pokud dané problematice po odborné stránce rozumíme a máme věcné argumenty.

V mnoha reakcích byly zmíněné konkrétní odborné služby SONS, jako je KDD, prodejny Tyflopomůcek, odstraňování bariér a další. Vedoucí všech těchto odborných oddělení by měli mít náležitou podporu vedení a současně by měli vědět, že tu nejsou jen pro udržování stávajícího chodu služeb, ale i pro jejich další budování a zkvalitňování.

Mnoho lidí ve svých odpovědích někdy neodlišovalo služby poskytované SONSem a služby dceřiných společností TyfloCentrum a Tyfloservis, a to i záměrně, protože matku SONS a její dcery prostě považují za jednu rodinu. I my bychom chtěli pokračovat v trendu zlepšování koordinace činnosti SONS a obecně prospěšných společností, aby si naše služby nekonkurovaly, ale doplňovaly se. Stojíme za principem, kdy při jednání všech zmíněných organizací má být vždy na prvním místě zájem zrakově postižených a až v druhé řadě zájmy jednotlivých organizací.

Komunikace, komunikace a zase komunikace

Přejdeme-li od základního směřování SONS ke konkrétním otázkám, objeví se na prvním místě bezkonkurenčně téma komunikace. Z došlých reakcí zní, že členové chtějí mít více informací o činnosti vedení i odborných oddělení, nečlenové také chtějí vědět, co je v SONS nového, měli bychom být více vidět na internetu i v jiných médiích, více se snažit o osvětu mezi intaktní veřejností atd. Všechny tyto požadavky nám mluví z duše. Informování zrakově postižených a osvěta mezi běžnou populací patří k našim základním úkolům. Kromě toho může mít i vedlejší efekty v podobě snadnějšího získávání nových členů, navazování kontaktů s potenciálními dárci a sponzory či s partnerskými organizacemi.  

Předpokladem dobré komunikace je především samotná ochota ke komunikaci, a v dnešní době i technické prostředky, které ke komunikaci máme. Pokud jde o tu ochotu, můžeme za vedení SONS slíbit, že se v případě našeho zvolení vrátíme k tomu, co mělo být původně zavedeno již před osmi lety, tedy pravidelné informování veřejnosti o činnosti prezidenta a viceprezidenta a též vyhrazený pravidelný čas, kdy je prezident či viceprezident k dispozici komukoli, kdo s ním bude potřebovat něco řešit. K intenzivnějšímu sdílení informací z oddělení a odboček bychom vedli i další pracovníky SONS.

K již zmíněným technickým prostředkům patří v dnešní době v první řadě web organizace. Ten náš se začal vyvíjet přibližně před deseti lety a v současnosti už bohužel svou strukturou, vzhledem i funkcemi působí jak z internetového dávnověku. Na to poukazovalo i více reakcí na náš průzkum. Mezi naše priority tedy rozhodně patří modernizace webové prezentace SONS, aby byla nejen informačně hodnotná, ale i přehledná, přístupná a vizuálně atraktivní. Přitom ale zachováme odbočkám, které jsou zvyklé současný web využívat k publikování svých informací, stávající možnosti jeho využívání.

Kromě základního webu máme i další komunikační nástroje, např. sociální sítě, e-mailové konference Vis-Imp či VeVe nebo některé další pozapomenuté webové stránky. Je třeba udělat revizi všech těchto nástrojů, ty irelevantní a dnes již nefunkční zrušit, ty dobře fungující ještě více otevřít potenciálním odběratelům a více je navzájem provázat, aby se doplňovaly a podporovaly.

Zaměstnávání osob se zrakovým postižením

Druhým tématem, které se v námětech od veřejnosti nejvíce objevovalo, je podpora zaměstnávání zrakově postižených. V SONS se rádi chlubíme tím, že jsme největší zaměstnavatel zrakově postižených v ČR. To je v pořádku, je ale třeba soustavně také jít příkladem v tom, jaké pracovní podmínky jsme schopni nevidomým a slabozrakým nabídnout. Nesmí se např. stávat, že je vyžadováno „papírové“ řešení administrativy i tam, kde lze vše zvládnout i elektronicky a přístupně, nesmíme mít některé vnitřní formuláře nepřístupné, když po ostatních organizacích požadujeme opak apod.

Především si ale musíme uvědomovat, že ačkoli je SONS největší zaměstnavatel zrakově postižených, nemůže nikdy zaměstnat všechny. Je tedy potřeba soustavně se věnovat osvětě mezi potenciálními zaměstnavateli a snažit se s dceřinými společnostmi zvyšovat kompetence samotných zrakově postižených (práce na počítači, jazykové znalosti, prostorová orientace atd.) a též nevidomé a slabozraké motivovat ke snaze o pracovní uplatnění, i když nás v tomto směru zrakové postižení velmi omezuje. Uvažovat bychom měli i o rozšíření chráněného zaměstnávání mimo oblast poskytování sociálních služeb – můžeme se inspirovat různými příklady dobré praxe, jako je olomoucká firma Ergones nabízející mimo jiné jazykové služby, vsetínský masážní salón a další.

Vzdělávání, aktivity pro mladé

S náměty poukazujícími na to, že by se SONS měla angažovat i v otázce speciálního školství, inkluze a obecně vzdělávání zrakově postižených naprosto souhlasíme. Díky iniciativě Luboše Zajíce před časem začala pracovat odborná skupina, do jejíž činnosti se zapojila i řada osobností mimo SONS, které mají k této problematice co říci. Budeme též zvažovat, zda a jakou formou by SONS mohla nabídnout své odborné služby pedagogům, SPC a rodičům dětí se zrakovým postižením.

Chceme být vstřícnější ke studentům se zrakovým postižením, ale i ke studentům speciální pedagogiky či různých sociálních oborů v možnostech výkonu praxe na našich pracovištích. Můžeme tak pomoci zrakově postiženým studentům, kteří těžko hledají organizace pro získání praxe během studia, nám to naopak může pomoci při získávání mladých členů nebo i při budoucím hledání nových kvalifikovaných pracovníků.

Vítáme činnost Aktiv klubu, který v SONS pořádá akce atraktivní i pro mladší členy. Jistou mezeru vidíme v aktivitách pro rodiny s dětmi, kde jsou rodiče zrakově postižení. Pro ty často nejsou tolik vhodné ani akce Aktiv klubu ani akce určené starším členům. Chtěli bychom tedy iniciovat minimálně sdílení zkušeností těch odboček, kde se úspěšně věnují i této skupině členů a zvážit i případné další aktivity zaměřené na rodiny s dětmi.

Zlepšení spolupráce s NRZP a dalšími organizacemi zdravotně postižených

Tento námět od veřejnosti je i jednou z našich priorit. Po čase by bylo dobré opět v jednání s NRZP otevřít otázku našeho členství. Po několika letech od posledního vážného jednání na toto téma a též po obměně personálního složení jednajících je možné, že dojde k nějakému názorovému posunu. Ať tak či tak, není třeba usilovat o naše členství v NRZP za každou cenu, ale jen za oboustranně výhodných podmínek. Bez ohledu na členství v NRZP ale není důvod v nejrůznějších věcných otázkách nespolupracovat jak s NRZP, tak i s jinými organizacemi, se kterými najdeme společnou řeč v prosazování zájmů zrakově postižených. Nakonec v případě NRZP se tak děje i teď ve věcech odstraňování bariér, přístupnosti nebo některé legislativy. Bylo by zbytečné věcnou spolupráci zatěžovat osobními spory nebo nedohodou ohledně případného členství SONS v NRZP.

Závěrem

V průzkumu se objevila i řada dalších témat, která jsou také zajímavá, ale protáhla by tento příspěvek již nad únosnou mez. Do odloženého Celostátního shromáždění SONS ale máme ještě přes čtyři měsíce, věříme tedy, že bude dost času a příležitostí, jak se k dalším námětům dostat.

A pokud vás samotné při čtení těchto řádků napadlo cokoli k činnosti SONS, budeme rádi, když se o to s námi i teď podělíte prostřednictvím našeho webového dotazníku k SONS nebo se nám ozvete na naše kontakty.

Luboš Zajíc a Jan Šnyrych